Obaapa Christy

MUSIC

Holy Ghost

 1. Aden Nti Na Woresu Yi
 2. Meye Onyame Ba
 3. Mema Mani so
 4. Bo Abrabo Pa
 5. Tekyerema
 6. Abodoo
 7. Obegyewo
 8. Orentonko

No Fears

 1. No Fears
 2. Kraman Funu Ba
 3. Onyame Beye
 4. I Dey Beg
 5. W’agye Me
 6. Onyame Aye
 7. Worship The Lord
 8. Africa
 9. Nyame Asem
 10. Fre no

Yesom Nyame Otease

 1. Ebeba Mu
 2. Yaree Ye Ya
 3. Oko Yi
 4. Yesom Nyame Otease
 5. Se Wato Baha
 6. Awurade Boa Me
 7. Beko Ma Me
 8. Dane Wani Hweme

Awurade Akae Me

 1. Se W’amma
 2. Metumi Gyina
 3. Dea Awurade Aye
 4. Obiara Mfa Wo Nyonkoo
 5. Mate W’ase (Reggae)
 6. Awurade Akae Me
 7. Aye Papa
 8. Empa Metiri So
 9. Mate W’ase (Worship)
 10. Onyame (Inst.)

Moving Forward

 1. Moving Forward
 2. Ahokyere Nye De
 3. Bribia
 4. Wobefiri Wamanee Mu
 5. Tweresem
 6. Yen Nyame Ye ONyame
 7. Dabiaa
 8. Dea Awurade Aye
 9. Danny
 10. Nacy
 11. Forest

Back To The Sender

 1. Aseda Ndwom
 2. Ebeba Mu
 3. Back To Sender
 4. Enko Nya Me
 5. Ebesesa
 6. Enkaakyi
 7. Mapem
 8. Mendwendwen
 9. Se Enye Nyane A
 10. Aseda (Remix)
 11. Meko Manim
 12. Mapim (Remix)

MEKAMAFO

 1. Mekamafo (feat. Kwaku Gyasi)
 2. Mekamfo Awurade Ama Wo (feat. Kwaku Gyasi)
 3. Me Bre Ye (feat. Kwaku Gyasi)
 4. Mesuafre Awurade (feat. Kwaku Gyasi)
 5. Mehwe Nyame (feat. Kwaku Gyasi)
 6. M’anigye (feat. Kwaku Gyasi)
 7. Awurade Na Aye (feat. Kwaku Gyasi)
 8. Menni Oboafo Biara (feat. Kwaku Gyasi)
 9. Animguase Ntoma

New Era

 1. Menso Mene Hwan (feat. Brother Sammy) 
 2. Mmobrohunu Agya (feat. Brother Sammy) 
 3. Woa Na Waye (feat. Brother Sammy)
 4. Mmobrohunu Agya (Worship) [feat. Brother Sammy]
 5. Me Man (feat. Brother Sammy)
 6. Woa Na Waye (Instrumental) [feat. Brother Sammy]

Hyebre Sesafo

 1. Hyebre Sesafo
 2. You Are God
 3. Aseda
 4. Hyebre Sesafoo (Hi-Life)
 5. Downfall of a Man
 6. Wiase Mu Abrabo
 7. Se M’anhyla Yesu A
 8. Mawon Nsane
 9. Yehia Wo Mmoa
 10. Wiase Mu Abrabo (Worship)
 11. Mawon Nsane (Worship)

W'agye Me (EP)

 1. Ma Enye Yie
 2. W’ asue Me
 3. I Am Coming Out
 4. W’ agye Me
 5. Aseda Nwom
 6. Amen

Hallelujah Hosanna (Single)

The Glory (Single)